sepolia logo

Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: «Αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 6.858.609,51€ όπως περιγράφεται στη με αριθμό πρωτοκόλλου 21691/14.03.2023 (ΑΔΑ: ΡΞ7Ψ46ΜΤΛ6-336) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών».
  Ημ/νια: 20/03/2023 14:23:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΧΔ2Ω6Μ-ΓΣΑ
 2. Θέμα: «Έγκριση της καταβολής εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Διπλωματικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων, Πρέσβη κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ για την μετάβασή του στη Γενεύη από τις 28 έως και τις 30 Μαρτίου, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στο Περιφερειακό Φόρουμ για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2023 που διοργανώνεται από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)».
  Ημ/νια: 20/03/2023 14:21:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΒΑΝΩ6Μ-ΓΩ9
 3. Θέμα: «Έγκριση του από 28.02.2023 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΩΝ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ HOOK LIFT», συνολικού προϋπολογισμού 2.232.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. 1.800.000,00€), που αφορά στο στάδιο κατακύρωσης του αποτελέσματος της διαδικασίας».
  Ημ/νια: 20/03/2023 14:15:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 63ΙΘΩ6Μ-99Ρ
 4. Θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».
  Ημ/νια: 20/03/2023 14:05:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ1Ψ3Ω6Μ-ΣΑΨ
 5. Θέμα: Κατάρτιση όρων της διακήρυξης, έγκριση του σχεδίου όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» για το οικονομικό έτος 2023, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 89.210,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
  Ημ/νια: 20/03/2023 13:24:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ρ4Θ4Ω6Μ-ΑΝΒ
 6. Θέμα: «Έγκριση της εξειδίκευσης κατανομής πίστωσης ποσού 11.780,00€ από τον Κ.Α. 6142.002 Φ.0 για την ανάθεση της υπηρεσίας ¨ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ EXCEL, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΤΑΠ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 202¨».
  Ημ/νια: 20/03/2023 13:10:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΦΖ7Ω6Μ-Β4Τ
 7. Θέμα: Έγκριση του συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 186,00€ της κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΟΛΛΙΑ, για φθορά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΕ-8253 αυτοκίνητό της, από πτώση κλάδου δέντρου, στη συμβολή των οδών ΜΙΜΝΕΡΜΟΥ & ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ
  Ημ/νια: 17/03/2023 12:00:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΕΔ5Ω6Μ-ΦΟ6
 8. Θέμα: Έγκριση του συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 682,00€ του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΟΥ, για φθορά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΡ-3710 αυτοκίνητό του, από πτώση κλάδου δέντρου, στην οδό Γ. ΜΠΑΛΛΗ 18
  Ημ/νια: 17/03/2023 11:59:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΤΝΒΩ6Μ-77Κ
 9. Θέμα: Έγκριση: α) αλλαγών στο Τμήμα Ζ: Χρηματοδοτικό Σχέδιο, ως προς τις κατανομές της δημόσιας δαπάνης ανά κατηγορία δαπάνης καθώς και ως προς την ετήσια κατανομή και της συναφούς υποβολής νέου Τεχνικού Δελτίου Πράξης και β) τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της κατωτέρω Πράξης και της συναφούς υποβολής νέου Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 1, στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029634
  Ημ/νια: 17/03/2023 11:51:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΜΘΙΩ6Μ-ΛΤΥ
 10. Θέμα: Τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς την τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος, από το ποσό των 610,00€ στο ποσό των 500,00€, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών
  Ημ/νια: 16/03/2023 11:25:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΣΥ6Ω6Μ-Θ51
Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.