sepolia logo

Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση του αιτήματος χρονικής παράτασης κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 15.09.2024 του Συμφωνητικού με ΑΔΑΜ 20SYMV007315251 με την ανάδοχο εταιρεία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ”, που αφορά στην “προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής των απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση για τρία (3) έτη”
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:45:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ0ΠΗΩ6Μ-9ΡΝ
 2. Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής που αφορά στο Νο 885/09-05-23 τιμολόγιο του αντικειμένου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:41:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Σ9ΡΩ6Μ-53Ε
 3. Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Φολεγάνδρου για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ενός (1) οχήματος – καδοπλυντηρίου του Δήμου Αθηναίων για χρονικό διάστημα (4) ημερών ήτοι από 09/06/23 έως 12/06/23
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:37:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΡΖΤΧΩ6Μ-ΝΒ5
 4. Θέμα: Έγκριση για Α. την πληρωμή τελών διοδίων μέσω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 6.044€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, στην εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ” για την διέλευση 4 απορριμματοφόρων-οχημάτων του Δήμου Αθηναίων,από τα διόδια της Αττικής Οδού, με ένταξη στο Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα Απορριμματοφόρων Δήμων και με 50% έκπτωση επί του τιμολογίου της εταιρείας & Β. τον ορισμό του υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης κ. Μιχαήλ Φειδάκη του Αθανασίου για τις διεκπεραιωτικές ενέργειες, που τυχόν απαιτούνται
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:34:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΡΔ6ΔΩ6Μ-Ω1Φ
 5. Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων φορολογικών εγγραφών συνολικού ποσού 7.310,00€ πλέον προσαυξήσεων από πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κ.Ο.Κ.
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:31:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΒΨΚΩ6Μ-2ΕΟ
 6. Θέμα: Έγκριση παράτασης έως 30-11-23 του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης Τροφίμων και Β.Υ.Σ. με την ένωση των εταιρειών “ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε. - ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΡΕας Α.Ε. & Β.Ε. - NUTRIA A.E.” των Πράξεων: α) “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019” ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΑΘΗΝΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029653 και β)”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016” με κωδικό ΟΠΣ 5000219, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ – FEAD 2014-2020) για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:27:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ρ7ΔΗΩ6Μ-ΔΨ9
 7. Θέμα: Έγκριση του αιτήματος τροποποίησης για την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 50% δηλ. 91.512,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% του αρχικού συμβατικού τιμήματος του Συμφωνητικού με ΑΔΑΜ 21SYMV009885337 με την ανάδοχο εταιρεία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ”, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τίτλο “Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Κ.Σ.Μ.Α.)”
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:23:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ1Υ1Ω6Μ-ΥΗΧ
 8. Θέμα: Έγκριση για τη μετάβαση του Πρέσβη κ. Αναστάσιου Κριεκούκη, Διπλωματικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων από τις 06 έως και τις 16 Ιουνίου 2023 στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στο Brussels Urban Summit (BUS)
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:19:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΜΜΓΩ6Μ-Ψ05
 9. Θέμα: Εγκριση Α. των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ. «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.», για το πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου τριάντα δύο χιλιάδων εκατό δεκατεσσάρων ευρώ (1.032.114€) και Β. της εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω προγραμματικής
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:16:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΛΡΣΩ6Μ-ΞΧΝ
 10. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση από κοινού δράσεων μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Ελλάδος με την επωνυμία «Αποστολή», της “PR.A.K.S.I.S”, των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία και της «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», αναφορικά και με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, ο οποίος προσαρτάται ως παράρτημα στο Μνημόνιο Συνεργασίας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
  Ημ/νια: 01/06/2023 12:49:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Γ47Ω6Μ-ΟΘΙ
Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.